18 november 2015

Privacy

Sinds 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet vervangt de Wet Persoonsregistraties en brengt enkele verplichtingen met zich mee , zoals een meldingsplicht indien persoonsgegevens verwerkt worden. Verwerken houdt o.a. in: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen.

De verplichtingen zijn:

  • Nazza gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoongegevens (d.w.z. naar u herleidbare gegevens) en handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Nazza gebruikt de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.
  • Alleen de voor de diensten van Nazza benodigde gegevens worden ingevoerd in het systeem; overige gegevens kunnen door Nazza facultatief opgevraagd worden bij de gebruiker, dan wel wordt er door Nazza toestemming van de betrokken persoon gevraagd.
  • Nazza stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.
  • Bij nieuwe diensten van Nazza vraagt Nazza nieuwe/aanvullende informatie aan de betrokken persoon, indien zij van mening is dat deze informatie van belang is voor de dienstverlening.
  • Nazza bewaart de gegevens tot één jaar na beëindiging van de dienstverlening. Financiële gegevens worden volgens de fiscale termijn bewaard en vervolgens vernietigd.
  • Indien daartoe wettelijk verplicht zal Nazza de gegevens aan bevoegde opsporingsdiensten ter beschikking stellen.De persoonsregistratie is beveiligd en voor een daartoe aangewezen beperkt aantal personen toegankelijk.
  • De gegevens omtrent het gebruik zijn via de website van Nazza alleen toegankelijk voor de gebruiker zelf.